Kırklareli İş Güvenliği Birimi - ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİLİYOR MU?
0288 214 74 00
0546 435 72 62

ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİLİYOR MU?

İş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda aklımıza her zaman işverenin alması gereken önlemler ve yükümlülükleri gelmekte. Oysa ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çalışanlara da önemli yükümlükler getirmiştir.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı aldıkları eğitimler ve işverenin bu konudaki talimatları istikametinde, kendilerinin ve diğer çalışanların sıhhat ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini şöyle sıralayabiliriz;

1-Yaptıkları işle alakalı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak.

2-İşyerindeki makine, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun biçimde kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

3-Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru olarak kullanmak ve korumak.

4-İşyerindeki makine, cihaz, araç gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene ya da çalışan temsilcisine ivedi bir biçimde haber vermek.

5-Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi hususunda işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

6-Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAZSA NE OLUR?

 Çalışanlar tarafından iş dsğlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uyulmaması halinde başlarına gelecek sağlıklarına ve canlarına yönelik tehlikeler herkesin malumu. Ayrıca bunun dışında da bazı ağır sonuçlar doğabilmekte.

Bunlardan birincisi; kendisinin ve çalışma arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak şekilde iş yapan çalışanın iş sözleşmesini işveren tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

İkincisi ise; iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymama nedeniyle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili.  Sigortalınını iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması ağır kusurlu hareket sayılmakta.

Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan yada meslek hastalığına yakalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri üçte biri oranında SGK tarafından eksiltilerek ödenir.

Son ve en çarpıcı olan ise; çalışanıın iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymaması nedeniyle çalışma arkadaşının iş kazası geçirmesine veya meslek hastalığına tutulmasına sebep olmasıdır.

Böyle bir durumda, mağdur sigortalıya ve hak sahiplerine SGK tarafından yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara neden olan kişiye rücu edilir.

Yani ağır bir iş kazası yada meslek hastalığı halinde kusurlu çalışan altından kalkamayacağı bir maddi yükle karşı karşıya kalabilecektir.

Bu sebeple hem kendiniz için, hem de iş arkadaşlarınız için, hem de maddi ve manevi yüklere maruz kalmamanız için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı yaşam kültürü haline getirmeniz birinci hedefiniz olmalıdır.

Diğer Duyurular

İşçiler ölmesin tebliği yayınlandı ama...

Ülkemizde ardı ardına yaşanan kazalara rağmen "inşaat iskelesi" kurulması hakkında hiç bir kural yoktu. Türkiye bu utançtan 19 Eylül 2014 tarihinde çıkardığı iskele tebliği ile kurtula...

ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİLİYOR MU?

İş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda aklımıza her zaman işverenin alması gereken önlemler ve yükümlülükleri gelmekte. Oysa ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çalışa...

İş Kazasında Hapis Cezası

Kamuoyunda hukukî ve ekonomik boyutlarıyla iş kazalarının derinlemesine analizi bilinci henüz yeterince gelişmiş değil. Ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın uygulama sürecinin bö...